پیام های کلیسایی

پیام هایی برای شما . . .

دوستان و ایمانداران در این قسمت از سایت پیام هایی را که کلیسا هر ماه به طور مستمر برای شما میفرستد، به صورت طبقه بندی شده و محتوای مناسب برای رده های سنی مربوطه در اختیار خواهید داشت . امید است تا گامی موثر برای آموزش کودکان و دلبندانتان در ایمان باشد . . .