جوانان


شهادت پطرس قدیس.قسمت اول: با او بمانیم.

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت دوم: هر چه به شما بگوید، انجام دهید.

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت سوم: برای په می ترسید؟

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت چهارم: تو مسیح هستی. پسر خدا

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت پنجم: یک فرمان جدید، محبت

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت ششم: ای پدر نه به خواست من، بلکه به اراده تو

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت هفتم: او ما را نگریست و من گریستم

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت هشتم: ای پدر این ها را ببخش

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت نهم: چرا آن زنده را در میان مردگان می جویید؟

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت دهم: خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان می آورند

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت یاردهم: روح القدس شما را به حقیقت کامل خواهد رساند

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت دوازدهم: روح القدس شهادت داده و شما نیز به من شهادت خواهید داد

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت سیزدهم: به کسی که خداوند پاکش نموده، نگو ناپاک است

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط

شهادت پطرس قدیس.قسمت چهاردهم: من هر وقت به بالا کشانده شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید

دانلود با : کیفیت خوب   کیفیت متوسط